Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

Nejdůležitější ustanovení:

 • čtenář je povinen při každé návštěvě knihovny předložit čtenářský průkaz,
 • na jeden průkaz si lze půjčit maximálně 8 knih,
 • výpůjční lhůta je nejvýše 30 dnů,
 • výpůjčka může být 2x prodloužena, pokud o dokument nepožádá další čtenář,
 • jestliže má čtenář knihu půjčenou více jak 90 dní, nebude mu jiný dokument zapůjčen,
 • o ezervaci dokumentu si čtenář žádá u knihovníka nebo v on-line katalogu, bude mu vyhověno dle možností knihovny,
 • vybrané publikace se zapůjčují proti vlastnoručnímu podpisu nebo na zálohu,
 • čtenář ručí za vypůjčené dokumenty po celou dobu výpůjčky a nesmí je půjčovat dalším osobám,
 • čtenář je povinen ihned ohlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a škodu uhradit,
 • čtenář je povinen dodržovat knihovní řád, který je k dispozici v plném znění v knihovně, řídit se pokyny pracovníků knihovny a je rovněž povinen zachovávat v prostorách knihovny klid, čistotu a pořádek.

Několik rad:

 • nenechávejte vracení knih na poslední chvíli, může se stát, že se dostavíte až po 30denní lhůtě,
 • výpůjčky si můžete prodloužit telefonicky, e-mailem, přes čtenářské konto on-line katalogu nebo osobou v zastoupení s čtenářským průkazem.

Pokud je knihovna z nějakého důvodu zavřena více dní, je po tuto dobu výpůjční doba prodloužena.


 

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.